Kotlíková dotace 2. výzva 

Ministerstvo životního prostředí spustilo dne 16.3.2017 s ročním předstihem druhou vlnu kotlíkových dotací. Většina krajů následně vyhlásí "Výzvy" pro občany do konce října 2017. V druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné realizovat mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje.  


Na co a jak je možné získat Kotlíkovou dotaci?


 • na výměnu stávajících, nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva, za nové nízkoemisní a ekologické
 • tyto zdroje tepla musí splňovat normu Ekodesign
 • instalace zdroje musí být provedena způsobilou osobou - tj. certifikovaným topenářem
 • k získání nároku na dotaci musíte správně vyplnit přihlášku k dotaci a to podle konkrétních podmínek "Výzvy" příslušného kraje

Jaká je základní výše dotační podpory?


 • 75 % způsobilých výdajů na kombinované kotle na uhlí a biomasu- samočinná dodávka paliva- nejvýše však 75 tis. Kč
 • 75 % způsobilých výdajů na plynové kondenzační kotle- nejvýše však 95 tis. Kč
 • 80 % způsobilých výdajů na kotle na biomasu- ruční dodávka paliva- nejvýše však 100 tis. Kč
 • 80 % způsobilých výdajů na kotle na biomasu- samočinná dodávka paliva nebo tepelná čerpadla- nejvýše však 120 tis. Kč

 • Podpora je dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci (jednotlivá města viz Příloha č. 1).

 • V případě současné relizace projektu v programu NZÚ získá žadatel další bonus dle podmínek programu.


Co patří mezi způsobilé výdaje a jaká je jejich výše?


 • stavební práce související s realizací topné soustavy
 • dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění          

Jaké jsou základní podmínky pro získání dotace?


 • rodinný dům je vytápěn  převážně kotlem na pevná paliva nesplňující třídu 3,4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
 • pokud je RD vytápěn dvěma zdroji - podmínky musí splňovat alespoň jeden z nich

Co nemůže být předmětem dotační podpory?


 • výměna stávajícího plynového či elektrického kotle
 • výměna stávajících kamen nebo krbu
 • výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
 • výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, podpořeny z jiných programů na podporu výměny kotlů

Kdy o dotaci požádat?


 • termíny vyhlášení "Výzev" jsou ponechány v kompetenci jednotlivých krajů
 • většina krajů vyhlásí "Výzvy" do konce října 2017
 • výměny zdrojů tepla bude ve většině krajů možné uznat již od 15.7.2015     

Jak Vám s kotlíkovou dotací pomůžeme?


Nikdy nebylo jednodušší získat s dotací zcela nový, moderní, ekologický a zároveň úsporný zdroj tepla pro 21. století.